Regulamin spotkania „Stadion Młodych: włącz pełnię wiary” 6.10.2018


„Stadion Młodych: włącz pełnię wiary” 
w dniu 06 października 2018


1. Zakres
Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które wchodzą na teren PGE Narodowego, by uczestniczyć w spotkaniu ewangelizacyjnym organizowanym przez Fundację SMS Z NIEBA „Stadion Młodych: włącz pełnię wiary”. Teren Stadionu obejmuje całość powierzchni dostępnej wyłącznie za okazaniem biletu, identyfikatora i akredytacji.
2. Wstęp
2.1 Wstęp na Stadion jest możliwy wyłącznie za okazaniem ważnego biletu, identyfikatora i akredytacji od godziny 10:30 
Bramy otwarte przez cały czas trwania spotkania to bramy nr 1 (dla osób niepełnosprawnych), 2, 3, 10, 11

2.2 Na rekolekcje Stadion Młodych: włącz pełnię wiary można wnieść: termosy, butelki plastikowe, napoje w kartonikach, koce, karimaty

2.3 Bilet, identyfikator lub akredytacja muszą zostać okazane i przekazane do kontroli przy wejściu na Stadion oraz podczas przebywania na jego terenie na prośbę członka służb informacyjnych i porządkowych lub wolontariusza. Odmowa przekazani biletu do kontroli spowoduje odmowę wstępu na Stadion lub usunięcie ze Stadionu. Jeden bilet upoważnia do wejścia na teren Stadionu tylko jedną osobę. Po wyjściu z terenu Stadionu nie ma możliwości ponownego wejścia na jego teren.

2.4 Wjazd i parkowanie pojazdów na terenie Stadionu i/lub w granicach wyznaczonej strefy Stadionu jest dozwolony wyłącznie za specjalnym upoważnieniem wydanym przez Organizatora.

2.5 Organizator odmówi wstępu na teren Stadionu oraz usunie z terenu Stadionu osobę, która: 
a) rażąco narusza postanowienia niniejszego Regulaminu;
b) nie stosuje się do poleceń i wytycznych wydanych przez Organizatora (lub wolontariuszy powołanych przez Organizatora), członków służb informacyjnych i porządkowych, ratowniczych, medycznych oraz funkcjonariuszy policji obecnych na terenie Stadionu;
c) wykorzystuje bilet w sposób niedozwolony;
d) znajduje się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
e) posiada broń, przedmioty, których wnoszenie na teren Stadionu zgodnie z niniejszym regulaminem zostało zabronione lub inne przedmioty mogące w ocenie Organizatora stanowić zagrożenie, w tym m.in.: noże, butelki, puszki, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, race, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub psychotropowe;
f) zachowuje się w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem, agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy;
g) używa przedmiotów utrudniających identyfikację, a w szczególności zasłaniających twarz
h) wchodzi na obszary nie przeznaczone dla uczestników Imprezy, tj. pomieszczenia służbowe, płoty, maszty, itp.;
i) rzuca jakimikolwiek przedmiotami w innych uczestników Imprezy;
j) wznieca ogień, pali petardy, fajerwerki, świece dymne oraz inne środki pirotechniczne;
k) głosi lub wywiesza hasła, symbole, treści obsceniczne, wulgarne, obraźliwe, rasistowskie, itp.;
l) załatwia potrzeby fizjologiczne poza toaletami;
m) zaśmieca teren Stadionu, niszczy jego urządzenia poprzez malowanie, oklejanie, uszkadzanie.


Osobie, której z wyżej wymienionych przyczyn odmówiono wstępu na teren Stadionu lub usunięto z terenu Stadionu, nie przysługuje jakikolwiek zwrot pieniędzy za zakupiony bilet.
3. Środki kontroli osobistej
Członkowie służb porządkowych są upoważnieni do kontroli – w tym z wykorzystaniem środków technicznych – czy dane osoby stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa, a w szczególności, czy są pod wpływem alkoholu lub narkotyków bądź w posiadaniu broni palnej lub innych niedozwolonych lub niebezpiecznych przedmiotów. Członkowie służb porządkowych lub funkcjonariusze policji są upoważnieni do przeglądania odzieży danej osoby, bagażu oraz innych posiadanych przez nią przedmiotów.
4. Zachowanie na terenie Stadionu
4.1 Od momentu wejścia na teren Stadionu, wszystkie osoby zobowiązane są:

a) zachowywać się godnie z poszanowaniem obecności Najświętszego Sakramentu w sali adoracji;
b) przestrzegać planu dnia; 
c) słuchać i stosować się do wszystkich poleceń Organizatora dotyczących organizacji spotkania, w tym w szczególności dotyczących przeprowadzenia Liturgii Mszy Świętej;
d) poruszać się na Stadionie tylko w dostępnych strefach;
e) postępować w taki sposób, by nie wyrządzić krzywdy, nie zranić, nie zagrażać innym osobom przebywającym na terenie Stadionu, niepotrzebnie nie blokować innych osób, nie przeszkadzać innym osobom w uczestnictwie w spotkaniu ewangelizacyjnym oraz nie uszkodzić czegokolwiek;
f) stosować się do porządkowych wytycznych Organizatora (lub wolontariusza powołanego przez Organizatora), członka służb informacyjnych i porządkowych, służb ratowniczych lub funkcjonariusza policji obecnego na Stadionie;
g) przestrzegać „Zasad funkcjonowania i Regulaminu Stadionu Narodowego”;
h) w przypadku otrzymania informacji o szkodach wyrządzonych w mieniu lub w wyniku wypadku do niezwłocznego poinformowania o tym wolontariusza powołanego przez Organizatora, członka służb informacyjnych i porządkowych lub funkcjonariusz policji obecnego na Stadionie;
i) zajmować wyłącznie miejsca im przypisane w posiadanym bilecie na spotkanie i korzystać z wyznaczonych ścieżek poruszania się. Każdy posiadacz biletu zobowiązuje się do zmiany miejsca wskazanego na bilecie, jeżeli zostanie o to poproszony przez wolontariusza, przedstawicieli służb informacyjnych i porządkowych lub funkcjonariuszy policji.

4.2 Możliwe jest wprowadzenie dalszych wyjątkowych środków kontroli w celu zapobieżenia zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia bądź zmniejszenia lub wyeliminowania takiego zagrożenia. Wytyczne w tym względzie wydane przez wolontariuszy, członków służb informacyjnych i porządkowych lub funkcjonariuszy policji muszą być przestrzegane, a odmowa współpracy może skutkować usunięciem ze Stadionu.

5. Rejestrowanie i transmisja dźwięku i obrazu
5.1 Osoby obecne na spotkaniu zgadzają się, że ich głos, wizerunek i podobizna mogą zostać nieodpłatnie wykorzystane w transmisji na żywo lub z odtworzenia, za pośrednictwem ekranów wizyjnych i innych metod przesyłu i rejestracji danych, na fotografii lub za pośrednictwem innych współczesnych i/lub przyszłych technologii medialnych.

5.2 Osoby obecne na spotkaniu nie mogą rejestrować, wykorzystywać ani przesyłać dźwięku, obrazu lub opisu Stadionu do użytku innego niż prywatny. Surowo zabronione jest rozpowszechnianie przez Internet, radio, telewizję lub za pośrednictwem innych współczesnych lub przyszłych mediów, dźwięku, obrazu, opisu, nagrań w całości lub w części bądź pomaganie innej osobie/innym osobom w takich działaniach.
6 Niedozwolone przedmioty i zachowanie
6.1 Na Stadion nie mogą być wnoszone następujące przedmioty:

a) wszelkiego rodzaju broń lub materiały wybuchowe, w tym wszelkie przedmioty, które mogłyby zostać wykorzystane jako broń lub do zadawania ran ciętych, kłutych lub pchnięć bądź jako pocisk. Obejmuje to sztuczne ognie, race, mieszanki dymne, świece dymne lub inne materiały pirotechniczne;
b) wszelkiego rodzaju butelki, dzbanki lub puszki, jak również inne przedmioty wykonane z tworzywa sztucznego, szkła lub innego kruchego, tłukącego lub szczególnie twardego materiału; 
c) wszelkiego rodzaju napoje alkoholowe, narkotyki, środki pobudzające lub substancje psychotropowe;
d) materiały propagandowe o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, politycznym;
e) wszelkie materiały lub przedmioty promocyjne lub komercyjne za wyjątkiem dopuszczonych przez Organizatora;
f) wszelkie maszty flagowe bądź banerowe. Dozwolone są jedynie elastyczne maszty plastikowe i tzw. maszty podwójne, których długość nie przekracza 1 m, a średnica 1 cm; 
g) gaz w aerozolu, substancje żrące, łatwopalne, barwniki lub pojemniki zawierające substancje szkodliwe dla zdrowia lub wysoce łatwopalne. Dozwolone są standardowe zapalniczki kieszonkowe;
h) urządzenia służące do przesyłania w celach komercyjnych obrazu, dźwięku, opisów wydarzeń poprzez Internet lub inne formy przekazu za wyjątkiem dopuszczonych za zgodą Organizatora;
i) duże i nieporęczne przedmioty takie jak kaski, drabiny, stołki, (składane) krzesła, pudła, duże torby, plecaki, walizki i torby sportowe. Dla celów niniejszej zasady przedmioty „duże i nieporęczne” oznaczają wszelkie przedmioty, których nie można swobodnie umieścić w miejscu bezpośrednio pod siedziskiem na Stadionie;
j) obsługiwane mechanicznie lub ręcznie urządzenia emitujące niewspółmierny do okoliczności dźwięk / hałas takie jak megafony, syreny lub wuwuzele, itp;
k) wskaźniki laserowe.

Powyższa lista nie jest wyczerpująca. W razie wątpliwości co do przedmiotu wnoszonego na Stadion, odpowiedni członek służb informacyjnych i porządkowych jest odpowiedzialny za określenie przedmiotów niedozwolonych i dozwolonych.


6.2 Bez wyraźnego zezwolenia Organizatora na Stadion nie mogą być wnoszone / wprowadzane:
a) zwierzęta, za wyjątkiem psów - przewodników;
b) transparenty lub flagi o wymiarach większych niż 2,0 m x 1,5 m. Dozwolone są mniejsze transparenty lub flagi, pod warunkiem, że są one wykonane z materiału uznawanego za niepalny i odpowiadają krajowym regulacjom i normom.

Powyższa lista nie jest wyczerpująca. W razie wątpliwości co do przedmiotu wnoszonego na Stadion, odpowiedni członek służb informacyjnych i porządkowych jest odpowiedzialny za określenie przedmiotów niedozwolonych i dozwolonych.

6.3 Surowo zabrania się podejmowania na terenie Stadionu między innymi następujących działań:

a) rzucania przedmiotami lub wylewania płynów, w szczególności w kierunku innej osoby;
b) poruszania się po terenie Stadionu poza wyznaczonymi do tego celu ścieżkami;
c) wzniecania pożarów, odpalania sztucznych ogni, rac lub innych materiałów pirotechnicznych;
d) spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych; 
e) wyrażania lub rozpowszechniania propagandy i materiałów lub sloganów i symboli o charakterze politycznym, rasistowskim, ksenofobicznym;
f) postępowania w sposób, który może być interpretowany przez innych jako prowokujący, stwarzający zagrożenie, dyskryminujący, wulgarny lub obraźliwy;
g) sprzedaży towarów i biletów, dystrybucji materiałów drukowanych i prowadzenia wszelkich zbiórek lub podejmowania innych działań promocyjnych lub komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora; 
h) wspinania się na lub przez konstrukcje i instalacje, które nie zostały wyraźnie przeznaczone do tego celu;
i) używania elementów odzieży lub przedmiotów do zakrycia twarzy, celem uniemożliwienia lub utrudnienia rozpoznania osoby; 
j) pisania lub malowania na elementach konstrukcji, instalacji lub przejść bądź przytwierdzania do nich czegokolwiek; 
k) załatwiania się poza toaletami lub zaśmiecania Stadionu poprzez wyrzucanie przedmiotów takich jak odpady, opakowania, puste pojemniki itp.;
l) stania na siedziskach / krzesełkach na trybunach;
m) blokowania obszarów otwartych dla ruchu, przejść i przejazdów, wejść do i wyjść ze strefy dla gości i wyjść / dróg ewakuacyjnych lub przeciągającego się przebywania w tych obszarach;
n) wszelkich innych zachowań niedozwolonych, niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie.

6.4 Bezwzględnie zabronione jest palenie tytoniu na terenie Stadionu.

6.5 Jakiekolwiek naruszenie Regulaminu może skutkować nałożeniem następujących kar:

a) usunięciem z terenu Stadionu wraz z możliwością przekazania policji; 
b) anulowaniem i unieważnieniem danego biletu oraz uniemożliwieniem kupna biletów na kolejne imprezy organizowane przez Organizatora;
c) przekazaniem stosownych danych osobowych odpowiednim organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości tak, by możliwe było wdrożenie właściwych środków; 
d) podjęciem przez Organizatora oraz inne upoważnione osoby lub podmioty stosownych kroków prawnych;
e) wszelkich innych kar lub środków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Odpowiedzialność
7.1 Każda osoba obecna na spotkaniu ma świadomość, że przebywa tam na własne ryzyko oraz że może ponosić odpowiedzialność za szkody lub straty wynikające z jej działań na Stadionie.

7.2 Każda osoba obecna na spotkaniu odpowiada samodzielnie za wszelkie przyniesione przedmioty wartościowe. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub zniszczenie tych przedmiotów.

Please publish modules in offcanvas position.